Kortfattat om Svenska Golfförbundets organisation. Överorganisation eller ej ?

Personal i Golfens Hus 2009
GENERALSEKRETERARE
Gunnar Håkansson, GS, Vd SGF Affärsutveckling AB 
Sandra Fagerström, GS-assistent

EKONOMI/PERSONAL/INTERNSERVICE
Yvonne Evertson, CFO
Anders Gunnarsson, Ekonomi
Sanna Hoof, Ekonomi
Susanna Nordgren, Ekonomi / Personal
Maria Lundin, Ekonomi
Tina Ramsell, Ekonomi
Björn Andersson, Grafiskt Ansvarig, Art Director
Johan Dovstedt, IT-Chef
Fredrik Bejerland, Värd/IT
Riitta Gruen, Värdinna
DROTT
Ingemar Nyman, Idrottschef
Walter "Walle" Danewid, Förbundskapten
Petra Lindström, Elitutvecklare
Linda Appelblad, Landslag 
Stefan Åkfors, Landslag och Elitkoordinator
Peter Östlund, Talangutvecklare
Helena Brobeck, Junior- och Handikappansvarig
Bengt Sylvan, Skandia Junior Golf
Lina Hoof, Skandia Junior Golf 
Camilla Bryngelsson, Golfgymnasiet 
Hans Larsson, Golfgymnasiet
Markus Håkansson, Coach Damer
Rickard Lindberg, Coach Pojkar
Peter Svallin, Coach Herrar
KLUBB och ANLÄGGNING
Jan Ekblom, Chef Klubb och Anläggning
Lena Capotondi, Samordnare
Johan Kannerberg, Utbildning
Göran Hansson, Bankonsulent
Mikael Frisk, Bankonsulent
Carl-Johan Lönnberg, Bankonsulent
Kim Sintorn, Bankonsulent
Erik Svärd, Bankonsulent
Peter Edman, Bankonsulent
Boel Pettersson, Bankonsulent
Thomas Andersson, Bankonsulent
Thomas Bergman, Klubbservice
Ulrika Jorsell, Projektledare
Maria Strandberg, FoU Ansvarig/STERF
AFFÄRER och MEDIA/SAS MASTERS
Fredrik Nilsmark, Vd Scandinavian Masters AB
Christer Nilson, Tournament manager SAS Masters
Anneli Engardt, Projektledare SAS Masters
Madeleine Ödquist, Projektansvarig 
Tobias Bergman, Chefredaktör/Ansvarig utgivare 
Karin Klarström, Nyhetsredaktör Golf.se
Elin Breyer, Art Director (föräldraledig)
Johan Sundqvist, Tf Art Director
Sylvia Luther, Redaktionssekreterare
Anna Bauer, Redaktör Golfskolan
Eric Franzén, Reporter
Carl Magnus Hellsten, Reporter
Cecilia Uhler, Reporter
Theres Andersvik, Läsarservice/Bildarkiv 
Stefan Cardner, Administrativ Chef Media
David Källman, Reproansvarig
Patrik Jonsson, Coach Flickor
Louise Permelin, Tävlingschef
Marika Pellijeff, Projektledare Tävling
Göran Hermes, Regelansvarig
Arne Andersson, Tournament Director
Thorsten Hellmark, Tournament Director
Magnus Grankvist, Projektledare Ungdomstävlingar
Andy Chamberlain  Ungdomstävlingar
John Lindberg, Marknadsansvarig
Claes Grönberg, VD, SGT
Martin Dahlström, Touradministratör, SGT
SGF GOLFSYSTEM AB (GIT)
Bo Bengtsson, VD GIT
Eva Bergström, GIT-support, teamledare
Stefan Schnöpf, GIT-support
Ove Ellemark, Driftansvarig samt projektledare 
Mikaela Thorén, Projektledare och webmaster
Anita Ström-Nilsson, Administration

Svenska Golfförbundet Affärsutveckling AB

GIT-projektet och SGF Golfsystem AB

Den samlade affärsmässiga verksamheten inom Svenska Golfförbundet genomförs
 i det av förbundet helägda bolaget Svenska Golfförbundet Affärsutveckling AB med 
dotterbolag. I SGF Affärsutveckling AB ingår följande bolagsgrupp:  
SGF Affärsutveckling AB 
samt de hel- och delägda dotterbolagen:
Svensk Golf Web AB 
Svenska Golfkanalen AB 
Scandinavian Masters AB 
Svenska Golftourerna AB (50%)
SGF Service AB
Affärsområdet för SGF Affärsutveckling AB med dotterbolag omfattar följande 
fyra verksamhetsben:
Sponsring/Förlag 
Tidningen Svensk Golf 
Media/IT-utveckling 
Tävlingar/evenemang

Styrelse för SGF Affärsutveckling AB 2009
Göran Sällqvist, Ordförande
Lars Fins, Ledamot
Torvald Bohlin, Ledamot

 

Finansiering skulle ske genom att alla GK under 3 år, med början 2003, per år
betalade in 56 kronor för alla sina aktiva golfare, seniorer som juniorer.
Denna avgift skulle ge 64 miljoner kronor, en summa som av projektet inte fick
överskridas. Som leverantör utsågs efter upphandling, där många stora IT-aktörer lämnade anbud, WM-Data
Projektet anställde en vd, Ingvar Ritzén, samt inrättade några få kanslifunktioner,
men ett mycket stort antal ideellt arbetande golfare, uppskattningsvis över 500
medlemmar från hela Sverige, ställde upp i 21 referensgrupper, en Central
referensgrupp (CRG), IT-handledare (ITH), ambassadörer, IT-utbildare (ITU),
styrgrupp och styrelse för projektet och bolaget. Utan alla dessa frivilliga,
kunniga, intresserade och entusiastiska människor hade projektet inte kommit
i land ekonomiskt.
 

Till styrelse i SGF Golfsystem AB 2009 
utsett följande personer:
Bergfors, Christer, Styrelseordförde
Bengtsson, Pia, Ordinarie ledamot
Enqvist, Mats, Ordinarie ledamot
Grahn, Kenneth, Ordinarie ledamot
Kjellin, Eva, Ordinarie ledamot
Holmberg, Anna, Ordinarie ledamot
Steen, Rolf, Ordinarie ledamot
Öijer, Lars, Ordinarie ledamot
Sättare, Pelle, Ordinarie ledamot

En expertgrupp bestående av ledande svenska IT-experter tillsattes under våren 
2005 för att noga granska systemets uppbyggnad och driftsförhållande. En del 
brister framkom som har renderat i att WM-Data garantirättat dessa.
Expertgruppen kom även med en hel del positiva slutsatser, GIT är huvudsakligen 
mycket välbyggt system och idag ett av Sveriges största bokningssystem.
Den s.k. 56-kronan skapade ett överskott på ca 7 miljoner kronor, d.v.s. de
pengar som översteg 64 miljoner. I FM-beslutet från 2002 sades det att ett
eventuellt överskott skulle betalas tillbaka till klubbarna. 
Dock, FM 2004 beslutade, enhälligt, att istället skulle detta kapital överföras 
till driftsbolaget Golfsystem AB och på sätt skapa förutsättningarna för detta 
bolag under det första året under den nya förvaltningsfasen. Större delen av 
detta kapital skall användas till driften och utvecklingen av GIT under 2005 
då endast 13 kronor per medlem debiterades ut. Man behövde då inte skicka 
pengar fram och tillbaka mellan klubbarna och bolaget. För 2006, 2007 och 2008
kommer avgiften till GIT att ligga på 39 kronor inkl moms. 2009 höjdes avgiften till
50 kronor !

Svenska Golfförbundet Service AB

Svensk Golfweb

Gunnar Håkansson, Ordförande
Yvonne Evertson, Ledamot
Anders Gunnarsson, Ledamot

Gunnar Håkansson, Ordförande
Yvonne Evertson, Ledamot
Anders Gunnarsson, Ledamot

Svenska Golftourerna AB (SGT)

PGA Sverige

Svenska Golftourerna AB (SGT) har i uppdrag av ägarna Svenska Golfförbundet (SGF) och PGA of Sweden (PGA) att driva, administrera, organisera och utveckla tävlingsgolf öppen för professionella och amatörer för såväl herrar som damer.

Nilsson, Gun Elice, Styrelseordförde
Bohlin, Karolina Sofia, Ordinarie ledamot
Karlberg, Nils Eric Martin, Ordinarie ledamot
Nyman, Sven Ingemar, Ordinarie ledamot
Sellberg, Ove Bertil, Ordinarie ledamot
Sorling, Nils Mikael Leslie, Ordinarie ledamot

Anställda
ClaesGrönberg, VD
Martin Dahlström, Projektledare, Tournament Director

 

PGA Sverige är en intresseorganisation för damer och herrar som huvudsakligen försörjer sig på sitt golfkunnande, antingen som Club Professional eller Tournament Professional. PGA har för närvarande cirka 1000 medlemmar uppdelade på 700 Club Pro´s och 300 TP´s.
Övergripande inriktning
PGA har som övergripande uppgift att verka för att golfens tradition och kultur upprätthålls i harmoni med svensk idrotts allmänna inriktning. Att kvalité och intresse för golfsporten upprätthålls och att tillgängligheten ökar i allmänhet.

PGAs ändamål

PGA har som ändamål att utbilda och upprätthålla en yrkesmässig kår av Club Professionals och Tournament Professionals, men också att skapa förutsättningar för medlemmarna att utveckla sin yrkesstatus på golfanläggningarna och/eller att de ges möjlighet att tävla nationellt och internationellt. PGAs tre grundpelare är därför UTBILDNING, ANSTÄLLNINGS- och AVTALSFRÅGOR samt TÄVLINGAR.

Utbildning av tränare
PGA ansvarar tillsammans med SGF för planering, utveckling och genomförande av tränarutbildingen, HGTU. Efter avslutad HGTU erhåller Club Pron sitt Tränardiplom. Med HGTU som grund har PGA Pron erhållit en utbildning som är tillräckligt 'hög' för att yrkesmässigt verka på en golfanläggning som ansvarig för stora delar av träningsverksamheten. HGTU ger även en stor 'kunskapsbredd' som möjliggör för fortsatt utbildning och kompentensutveckling. Utbudet av fortbildningsprogram är därför en oerhört viktig och en stor del av PGAs verksamhet.

Svenska Golfkanalen AB

SAS Masters

Golfkanalen är ett av Svenska Golfförbundet Affärsutveckling AB helägt dotterbolag.

Golfkanalens syfte är att verka för mer golf i TV. Det skall ske genom inköp, förmedling och försäljning av olika golfrättigheter. Likaså genom olika samarbetsprojekt med partners i branschen.

Gunnar Håkansson, Ordförande
Yvonne Evertson, Ledamot
Anders Gunnarsson, Ledamot

 

SAS Masters är en av de stora golftävlingarna på Europatouren. Syftet med tävlingen är att utveckla, stärka och propagera för golfen som idrott.

Göran Sällqvist, Ordförande
Lars Fins, Ledamot
Torvald Bohlin, Ledamot

Anställda
Fredrik Nilsmark, Managing Director
Christer Nilsson, Tournament Manager
Björn af Klerker, Staging Manager
Anneli Engart, Project Manager
Jesper Parnevik, Player Manager


GAF

SGA

GAF (Sveriges Golfadministratörers Förening) är en intresseförening, vars syfte är att främja svensk golfsports utveckling, främst på det administrativa området.

GAF verkar för ett gott samarbete med SGF och
övriga intresseorganisationer inom golfen. Organisatoriskt följer GAF den gängse indelningen av golfsverige med regioner och distrikt.
GAF gör bland annat följande för att nå sitt syfte; deltager i utformning och genomförande av SGF's utbildningar av administratörer, genomför
ERFA-träffar inom distrikten och två gånger per år på riksnivå, deltager i arbetet med att utveckla golfen i projektgrupper anordnade av SGF, samarbetar med nordiska och europeiska administratörsorganisationer samt informerar medlemmarna genom GAF:s NEWSLETTER och i Svensk Golf
GAF-medlemmar är receptionister, kanslister, intendenter, klubbchefer, klubbdirektörer, tjänstemän vid SGF:s kansli, golfdistriktförbunden och övriga intresseorganisationer inom golfen.

Swedish Greenkeeper Association

SGA är en intresseorganisation för landets golfbaneanställda och andra intresserade av golfbaneskötsel. SGA har som mål att verka för förutsättningar för BRA GOLF, bland annat genom utbildning och erfarenhetsutbyte stärka medlemmars yrkeskunskap och genom information öka
intresset och förståelse för golfbaneskötsel.
SGA bildades 1978 och har idag cirka 1100 medlemmar. I utbildnings-, miljö- och banfrågor har SGA ett samarbete med SGF:s serviceavdelning.
Som officiellt organ för SGA finns Greenbladet som i dag ges ut med 4 nr per år. SGA har en central organisation och ute i landet finns det 13 distrikt.

Kommittéer

Distrikt (GDF)

I Förbundsstyrelsen sitter 9 personer, som under sig har 7 kommittéer.

Regel kommittén 11 personer
Juridiska nämnden 5 personer
Handicapgruppen 6 personer
Medicinska och vetenskapliga rådet 7 personer
Idrottsutbildargruppen 9 personer
RUFF gruppen 5 personer (Representerar Ungdom För Framtiden)
Strategigruppen 7 personer


Golfsverige består av 21 golfdistriktsförbund, som har i uppgift att leda utvecklingen av golfen i sina respektive distrikt - samt vara en resurs i arbetet att föra ut information om beslut och pågående projekt på central nivå.

 

Tillbaka  Golfsidan Index